certyfikacja
systemów
zarządzania

Proces certyfikacji

Prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub pocztą elektroniczną z jednostką.

Następnie, prosimy o wypełnienie Wniosku o wycenę kosztów certyfikacji.

Na podstawie Wniosku przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb i kosztorys prac związanych z procesem certyfikacji.

W przypadku akceptacji naszej oferty oraz na podstawie przeglądu informacji o Państwa firmie, jednostka wyznacza auditora/ auditorów. W skład zespołu audytorskiego wchodzą osoby, które wykazują odpowiednie doświadczenie oraz znajomość Państwa branży.

Do momentu akceptacji kosztorysu oraz zwrotu podpisanej umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji wraz załącznikami – nasza jednostka nie pobiera żadnych opłat.

Po podpisaniu umowy, Biuro DAS Polska kontaktuje się z Państwem, aby rozpocząć proces certyfikacji i ustalić datę auditu. Następnie kontakt realizowany jest pomiędzy Państwa firmą, a Auditorem wiodącym.

 • Umowa, kosztorys, warunki certyfikacji.

Pierwszy etap auditu certyfikującego powinien przynajmniej częściowo odbyć się w siedzibie Państwa Firmy.

Podczas pierwszego etapu auditu certyfikującego musimy co najmniej uzyskać:

 • potwierdzenie, że wymagania normy odniesienia zostały uwzględnione w dokumentacji systemu zarządzania,
 • potwierdzenie zgodności lokalizacji, zakresu certyfikacji, procesów z danymi we „Wniosku o wycenę”,
 • potwierdzenie wiarygodności auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.
 • potwierdzenie, że stopień wdrożenia systemu zarządzania uzasadnia gotowość Państwa Firmy do drugiego etapu auditu certyfikującego.

 • Raport z I etapu, ew. polecenia działań korygujących

Przed przystąpieniem do II etapu auditu certyfikującego auditor wiodący prześle plan auditu. Drugi etap auditu certyfikującego jest przeprowadzany w siedzibie Państwa Firmy oraz innych miejscach prowadzenia działalności objętych certyfikacją (np. budowy, oddziały, przedstawicielstwa, itp.).

Audit jest przeprowadzany wg uzgodnionego planu i ma charakter wyrywkowy, tzn. jest oparty na metodzie próbkowania. Auditor wiodący sporządza raport, który jest przekazywany Auditowanemu, DAS Polska i dyrektorowi DAS Certification Ltd.

 • Plan auditu, raport z II etapu, ew. polecenia działań korygujących

Przegląd dokumentacji z auditu certyfikującego.

Jeżeli Państwa System Zarządzania zostanie oceniony, jako zgodny z wymaganiami normy odniesienia, po weryfikacji dokumentacji z auditu zostanie wydana decyzja o przyznaniu i wydaniu certyfikatu.

Wszystkie działania wynikające z poleceń działań korygujących muszą się zakończyć przed wydaniem decyzji jw.

 • Decyzja Dyrektora DAS Certification Ltd.

Data wydania certyfikatu jest datą podjęcia decyzji certyfikacyjnej.

Certyfikat jest wydawany na okres 3 lat pod warunkiem terminowego przystępowania do auditów nadzoru.

Certyfikat

Aby zagwarantować nieprzerwaną ważność certyfikatu, należy skorelować decyzję o jego recertyfikacji z datą wydania pierwszego certyfikatu. Zaleca się, aby audit ten był przeprowadzony nie później niż do końca 35 miesiąca licząc od daty ostatniego dnia II etapu auditu certyfikującego.

Proces recertyfikacji jest przedmiotem nowej umowy.

 • Oferta, Umowa, kosztorys, zasady certyfikacji, warunki certyfikacji
 • Znak powinien być stosowany w połączeniu z nazwą certyfikowanej organizacji wraz z podaniem numeru certyfikatu, np.: w przypadku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością
 • Znak może być stosowany na materiałach piśmiennych, takich jak papiery listowe, firmowe oraz broszury reklamowe, w połączeniu z międzynarodową normą systemu zarządzania i dla zakresu działalności podanego na certyfikacie.
 • Znak z logo UKAS nie może być stosowany na flagach, budynkach, pojazdach, opakowaniach, bezpośrednio na wyrobach lub na materiałach reklamowych jak kalendarze, notesy itp.
  Natomiast znak z logo DAS może być stosowany na flagach, budynkach, pojazdach, opakowaniach, bezpośrednio na wyrobach lub na materiałach reklamowych jak kalendarze, notesy itp.
 • Znak nie może być stosowany dla potrzeb zatwierdzania wyrobu lub usługi oraz na dokumentach takich jak: certyfikaty badań, aprobaty, atesty i certyfikaty zgodności itp.
 • Znak może być odtwarzany w dowolnej wielkości pod warunkiem, że układ znaku jest taki sam wraz z otaczającym go obramowaniem.
 • Certyfikowana organizacja powinna zaprzestać stosowania znaku uznanego przez Jednostkę Certyfikującą za nieakceptowany.
 • W przypadku uzasadnionego wypowiedzenia ważności certyfikatu, certyfikowana organizacja powinna niezwłocznie zaprzestać stosowania znaku.
 • W przypadku zawieszenia ważności certyfikatu, certyfikowana organizacja powinna bezzwłocznie zaprzestać używania znaku akredytacji na materiałach piśmiennych i reklamowych. Ponowne użycie logo dozwolone jest po przywróceniu ważności certyfikatu.
 • W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia ważności certyfikatu, certyfikowana organizacja powinna natychmiast zaprzestać używania materiałów piśmiennych i reklamowych z logo certyfikacji.

Jeżeli certyfikowana organizacja zaniedba / nie zastosuje się do: utrzymania zgodności z wymaganiami normy odniesienia, warunków certyfikacji stanowiących załącznik do umowy oraz do wymagań handlowych i operacyjnych Jednostki Certyfikującej, wówczas:

 • Certyfikowana organizacja jest informowana formalnie: pisemnie / faxem / telefonicznie / pocztą elektroniczną, o wykroczeniu przeciwko warunkom certyfikacji i zobowiązana jest do podjęcia stosownych działań korygujących i poinformowaniu o nich Jednostkę Certyfikującą.
 • Jeżeli certyfikowana organizacja odmówi podjęcia działań korygujących dla usunięcia niezgodności wobec warunków certyfikacji, wówczas Dyrektor Jednostki Certyfikującej poinformuje certyfikowaną organizację o zawieszeniu certyfikatu początkowo na okres 6 miesięcy. W przypadku niepodjęcia działań korygujących, po upływie 6 miesięcy certyfikowana organizacja jest informowana, że certyfikat został unieważniony i powinien zostać zwrócony Jednostce Certyfikującej. Jednocześnie certyfikowana organizacja powinna zaprzestać używania znaku jakości DAS/UKAS oraz znaku jednostki certyfikującej DAS.
 • Jeżeli termin auditu kontrolnego przekroczy wymagany odstęp 12 miesięcy oraz jeżeli termin przeprowadzenia recertyfikacji przekroczy 35 miesięcy, wówczas obowiązują powyższe zasady zawieszenia certyfikatu.

Krok 1. Zapytanie ofertowe i oferta cenowa

Prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub pocztą elektroniczną z jednostką. Następnie, prosimy o wypełnienie Wniosku o wycenę kosztów certyfikacji. Na podstawie Wniosku przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb i kosztorys prac związanych z procesem certyfikacji. Wniosek o wycenę, oferta.

Krok 2. Umowa

W przypadku akceptacji naszej oferty oraz na podstawie przeglądu informacji o Państwa firmie, jednostka wyznacza auditora/ auditorów. W skład zespołu audytorskiego wchodzą osoby, które wykazują odpowiednie doświadczenie oraz znajomość Państwa branży. Do momentu akceptacji kosztorysu oraz zwrotu podpisanej umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji wraz załącznikami - nasza jednostka nie pobiera żadnych opłat. Po podpisaniu umowy, Biuro DAS Polska kontaktuje się z Państwem, aby rozpocząć proces certyfikacji i ustalić datę auditu. Następnie kontakt realizowany jest pomiędzy Państwa firmą, a Auditorem wiodącym. Umowa, kosztorys, warunki certyfikacji

Krok 3. I etap auditu certyfikującego

Pierwszy etap auditu certyfikującego powinien przynajmniej częściowo odbyć się w siedzibie Państwa Firmy. Podczas pierwszego etapu auditu certyfikującego musimy co najmniej uzyskać:
 • potwierdzenie, że wymagania normy odniesienia zostały uwzględnione w dokumentacji systemu zarządzania,
 • potwierdzenie zgodności lokalizacji, zakresu certyfikacji, procesów z danymi we „Wniosku o wycenę”,
 • potwierdzenie wiarygodności auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.
 • potwierdzenie, że stopień wdrożenia systemu zarządzania uzasadnia gotowość Państwa Firmy do drugiego etapu auditu certyfikującego.
 • raport z I etapu, ew. polecenia działań korygujących

Krok 4 . II etap auditu certyfikującego

Przed przystąpieniem do II etapu auditu certyfikującego auditor wiodący prześle plan auditu. Drugi etap auditu certyfikującego jest przeprowadzany w siedzibie Państwa Firmy oraz innych miejscach prowadzenia działalności objętych certyfikacją (np. budowy, oddziały, przedstawicielstwa, itp.). Audit jest przeprowadzany wg uzgodnionego planu i ma charakter wyrywkowy, tzn. jest oparty na metodzie próbkowania. Auditor wiodący sporządza raport, który jest przekazywany Auditowanemu, DAS Polska i dyrektorowi DAS Certification Ltd.
 • plan auditu, raport z II etapu, ew. polecenia działań korygujących

Krok 5. Decyzja certyfikacyjna

Przegląd dokumentacji z auditu certyfikującego. Jeżeli Państwa System Zarządzania zostanie oceniony, jako zgodny z wymaganiami normy odniesienia, po weryfikacji dokumentacji z auditu zostanie wydana decyzja o przyznaniu i wydaniu certyfikatu. Wszystkie działania wynikające z poleceń działań korygujących muszą się zakończyć przed wydaniem decyzji jw.
 • Decyzja Dyrektora DAS Certification Ltd.

Krok 6. Wydanie Certyfikatu

Data wydania certyfikatu jest datą podjęcia decyzji certyfikacyjnej. Certyfikat jest wydawany na okres 3 lat pod warunkiem terminowego przystępowania do auditów nadzoru. Certyfikat

Krok 7. Audity w nadzorze (co 12 miesięcy)

Po wydaniu certyfikatu czujemy się współodpowiedzialni za Państwa System Zarządzania i raz do roku (w okresie ważności certyfikatu), będziemy przeprowadzać audity w nadzorze, mające na celu omówienie celów samodoskonalenia oraz uzyskania potwierdzenia, że Państwa system zarządzania wciąż spełnia wymagania normy. Pierwszy audit w nadzorze powinien odbyć się nie później niż 12 miesięcy od daty ostatniego dnia II etapu auditu certyfikującego. Drugi audit w nadzorze powinien odbyć się nie później niż 24 miesiące od daty ostatniego dnia II etapu auditu certyfikującego.
 • Raporty, ew. polecenia działań korygujących

Krok 8. Proces recertyfikacji

Aby zagwarantować nieprzerwaną ważność certyfikatu, należy skorelować decyzję o jego recertyfikacji z datą wydania pierwszego certyfikatu. Zaleca się, aby audit ten był przeprowadzony nie później niż do końca 35 miesiąca licząc od daty ostatniego dnia II etapu auditu certyfikującego. Proces recertyfikacji jest przedmiotem nowej umowy.
 • Oferta, Umowa, kosztorys, zasady certyfikacji, warunki certyfikacji

Stosowanie znaku certyfikacji

DAS Polska
 • Znak powinien być stosowany w połączeniu z nazwą certyfikowanej organizacji wraz z podaniem numeru certyfikatu, np.: w przypadku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością
 • Znak może być stosowany na materiałach piśmiennych, takich jak papiery listowe, firmowe oraz broszury reklamowe, w połączeniu z międzynarodową normą systemu zarządzania i dla zakresu działalności podanego na certyfikacie.
 • Znak z logo UKAS nie może być stosowany na flagach, budynkach, pojazdach, opakowaniach, bezpośrednio na wyrobach lub na materiałach reklamowych jak kalendarze, notesy itp. Natomiast znak z logo DAS może być stosowany na flagach, budynkach, pojazdach, opakowaniach, bezpośrednio na wyrobach lub na materiałach reklamowych jak kalendarze, notesy itp.
 • Znak nie może być stosowany dla potrzeb zatwierdzania wyrobu lub usługi oraz na dokumentach takich jak: certyfikaty badań, aprobaty, atesty i certyfikaty zgodności itp.
 • Znak może być odtwarzany w dowolnej wielkości pod warunkiem, że układ znaku jest taki sam wraz z otaczającym go obramowaniem.
 • Certyfikowana organizacja powinna zaprzestać stosowania znaku uznanego przez Jednostkę Certyfikującą za nieakceptowany.
 • W przypadku uzasadnionego wypowiedzenia ważności certyfikatu, certyfikowana organizacja powinna niezwłocznie zaprzestać stosowania znaku.
 • W przypadku zawieszenia ważności certyfikatu, certyfikowana organizacja powinna bezzwłocznie zaprzestać używania znaku akredytacji na materiałach piśmiennych i reklamowych. Ponowne użycie logo dozwolone jest po przywróceniu ważności certyfikatu.
 • W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia ważności certyfikatu, certyfikowana organizacja powinna natychmiast zaprzestać używania materiałów piśmiennych i reklamowych z logo certyfikacji.

Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu

Jeżeli certyfikowana organizacja zaniedba / nie zastosuje się do: utrzymania zgodności z wymaganiami normy odniesienia, warunków certyfikacji stanowiących załącznik do umowy oraz do wymagań handlowych i operacyjnych Jednostki Certyfikującej, wówczas:
 • Certyfikowana organizacja jest informowana formalnie: pisemnie / faxem / telefonicznie / pocztą elektroniczną, o wykroczeniu przeciwko warunkom certyfikacji i zobowiązana jest do podjęcia stosownych działań korygujących i poinformowaniu o nich Jednostkę Certyfikującą.
 • Jeżeli certyfikowana organizacja odmówi podjęcia działań korygujących dla usunięcia niezgodności wobec warunków certyfikacji, wówczas Dyrektor Jednostki Certyfikującej poinformuje certyfikowaną organizację o zawieszeniu certyfikatu początkowo na okres 6 miesięcy. W przypadku niepodjęcia działań korygujących, po upływie 6 miesięcy certyfikowana organizacja jest informowana, że certyfikat został unieważniony i powinien zostać zwrócony Jednostce Certyfikującej. Jednocześnie certyfikowana organizacja powinna zaprzestać używania znaku jakości DAS/UKAS oraz znaku jednostki certyfikującej DAS.
 • Jeżeli termin auditu kontrolnego przekroczy wymagany odstęp 12 miesięcy oraz jeżeli termin przeprowadzenia recertyfikacji przekroczy 35 miesięcy, wówczas obowiązują powyższe zasady zawieszenia certyfikatu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:​

siedzibą główną jednostki certyfikującej
(kontakt tylko w języku angielskim):

DAS Certification Ltd., Registration House,
22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

Tel & Fax: +44 (0) 1933 381859,
e-mail: enquiries@dascertification.co.uk

przedstawicielstwem w Polsce:

DAS Polska, biuro obsługi klienta:
ul. Wincentego Pola 16, Gliwice

Tel.: 32 2700593,
fax: 32 3303660,
e-mail: biuro@daspolska.com.pl

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.