ISO 14001 - Środowisko

O normie

Dla kogo:

Nowa norma uściśla związek pomiędzy codziennym życiem organizacji, a zarządzaniem środowiskowym, które staje się źródłem szans dla organizacji między innymi poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, czy unikanie - poprzez świadome zarządzanie - sankcji prawnych i odszkodowań. Troska o środowisko nie stoi w sprzeczności z interesami organizacji, dlatego każda z nich powinna samodzielnie identyfikować ryzyka i szanse w stosunku do tych elementów, jakie mają zasadniczy wpływ na środowisko.

 

ISO 14001:2015 ma zastosowanie do każdej organizacji, która pragnie ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego, mieć pewność co do postępowania zgodnego z ustaloną przez siebie polityką środowiskową i wykazać zgodność z przwołaną normą. Wszystkie wymagania normy ISO 14001:2015 można włączyć do dowolnego systemu zarządzania środowiskowego. Zakres zastosowania będzie zależał od takich czynników, jak polityka środowiskowa organizacji, charakter działań, wyrobów i usług oraz lokalizacji i warunków, w jakich organizacja działa.

Opis normy:

ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego  międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania środowiskowego w organizacji. Model systemu zarządzania środowiskiem w dalszym ciągu opiera się o model Deminga wprowadzono jednak szereg zmian.

 

Nowy standard ISO 14001:2015

 • wprowadza tzw. kontekst organizacyjny czyli wymusza na organizacji zidentyfikowanie i nazwanie zewnętrznych i wewnętrznych zagadnień, które mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na sposób w jaki organizacja zarządza zobowiązaniami środowiskowymi
 • oczekuje pełniejszego i bardziej szczegółowego zrozumienia potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
 • wymaga aby system zarządzania środowiskowego był włączony w działania biznesowe organizacji
 • podkreśla znaczenie ochrony środowiska a nie tylko zapobiegania zanieczyszczeniom
 • zwraca uwagę na strategiczny wymiar zarządzania środowiskowego, przede wszystkim korzyści dla organizacji
 • jednoznaczne określa odniesienie wymagań do kwestii cyklu życia oraz perspektywy łańcucha dostaw
 • wzmacnia znaczenie wymagań oceny efektywności oraz użycie wskaźników
 • wskazuje konieczność dostosowania systemu zarządzania środowiskiem do okoliczności wpływających na funkcjonowanie organizacji, z zamiarem osiągnięcia oczekiwanego efektu którym są min.: poprawa wyników w zakresie ochrony środowiska, spełnienie wymagań prawnych, osiągniecie celów środowiskowych
 • oczekuje myślenia opartego na ryzyku – czyli aby koncepcja ryzyk i szans była ściślej powiązana ze strategicznymi celami organizacji oraz innymi wymaganiami
 • wskazuje aby obowiązki dokumentacyjne koncentrowały się na rezultatach określonych działań, a nie na sposobie postępowania oraz aby zakres dokumentacji był dostosowany do specyfiki, wielkości, stopnia skomplikowania procesów organizacji, kompetencji pracowników oraz obowiązków regulowanych prawnie
 • podkreśla, że sterowanie operacyjne odpowiada min. za planowane zmiany w organizacji, outsourcing, proces zakupów i usług, niezaplanowane zdarzenia, a nawet takie, które są poza zakresem pełnej kontroli organizacji
 • zwraca uwagę, że przywództwo czyli rzeczywiste zaangażowanie kierownictwa stanowi  kluczowe znaczenie dla skuteczności SZŚ

 

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się