ISO 9001 - Jakość

ISO 9001:2015 skoncentrowana jest na planowaniu i zarządzaniu organizacją, z uwzględnieniem wszystkich czynników zarówno wewnętrznych jaki i zewnętrznych mających wpływ na realizację celów organizacji. ISO 9001:2015 mogą stosować wszystkie organizacje, bez znaczenia na ich wielkość, czy prowadzoną działalność.

Norma wielokrotnie podkreśla znaczenie „biznesu”, czyli szeregu działań, które są podstawą istnienia organizacji niezależnie od tego, czy organizacja jest publiczna, prywatna, czy non-profit. ISO 9001:2015 określa w szczególny sposób, wymagania dla systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:

  • musi wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów spełniających wymagania klientów
    i odpowiednich przepisów,
  • dąży do zwiększenia zadowolenia klienta i ciągłego doskonalenia systemu.

 

ISO 14001 - Środowisko

ISO 14001:2015 ma zastosowanie do każdej organizacji, która pragnie ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego, mieć pewność co do postępowania zgodnego z ustaloną przez siebie polityką środowiskową i wykazać zgodność z przwołaną normą. Wszystkie wymagania normy ISO 14001:2015 można włączyć do dowolnego systemu zarządzania środowiskowego. Zakres zastosowania będzie zależał od takich czynników, jak polityka środowiskowa organizacji, charakter działań, wyrobów i usług oraz lokalizacji i warunków, w jakich organizacja działa.

ISO 22000 - Zarządzanie Bezpieczeństem Żywności

Norma ISO 22000 System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji łańcucha żywnościowego (ang. ISO 22000 - Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain) jest pierwszą próbą ujdenolicenia podejścia do HACCP od 1969 roku. Wprowadza ona nowe ujęcie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta powstała w wyniku połączenia zasad systemu HACCP z zasadami GHP, GMP i elementami systemu zarządzania jakością.

Norma ta łączy powszechnie uznawane elementy kluczowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.

ISO 27001 - Bezpieczeństwo Informacji

ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczństwem Informacji (ang. ISMS - Information Security Management System) - norma międzynarodowa standaryzująca bezpieczeństwo wymiany informacji. Może obejmować całą organizację lub jej części.

W swojej budowie i działaniu ISMS jest zbliżony do systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 (stosuje model „Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj” (PDCA)). Istotą normy jest ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz implementacja odpowiedniego nadzoru i zarządzania niezbędnego do zachowania poufności, integralności oraz dostępności danych. Podstawowy cel ISO 27001 to ochrona informacji przed bezpowrotna utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub też przed dostaniem się w "niepowołane ręce".

EN 15038 - Jakość Usług Tłumaczeń Pisemnych

EN 15038 Usługi tłumaczeniowe -- Wymagania dotyczące świadczenia usług (ang. Translation services – Service requirements) jest pierwszą normą jakościową, która odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. Określa wymogi świadczenia usług tłumaczeniowych, wyznaczając i ujednolicając standardy procedur dotyczących wykonywania i weryfikacji tłumaczeń, rekrutacji i kompetencji tłumaczy, relacji z klientem, usług dodatkowych, itp.

OHSAS 18001 - BHP

OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems - Specification - jest najczęściej spotykanym odpowiednikiem międzynarodowym polskiej normy PN-N-18001:2004. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu wg jednej normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy.

HACCP - Bezpieczeństwo żywności

HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli Krytyczne Punkty Kontroli, zwany dalej "systemem HACCP" (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

Przejdź z certyfikatem do DAS Polska

W przypadku w którym, chcecie się Państwo związać z inną jednostką certyfikującą np. DAS Certification Ltd.- DAS Polska - możliwy jest transfer certyfikatu.

Czym jest transfer certyfikatu ?

  • Transfer certyfikatu jest to uznanie istniejących i ważnych certyfikacji systemów zarządzania, przyznanych przez jedną akredytowaną jednostkę certyfikującą, przez inną akredytowaną jednostkę certyfikującą, w celu wydania własnej certyfikacji.

Kiedy można przystąpić do transferu certyfikatu ?

  • Do transferu certyfikatu można przystąpić w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że jest to uznanie istniejących i ważnych certyfikacji. W związku z powyższym DAS Certification Ltd. przyjmuje schemat auditów przeglądowych lub auditu recertyfikującego, który określiła bieżąca jednostka certyfikująca.

Ważne: aby przystąpić do transferu certyfikatu należy spełnić następujące wymogi:

1. Instytucja musi posiadać ważny i akredytowany certyfikat systemu zarządzania.

2. Instytucja musi usunąć wszystkie niezgodności wykryte podczas ostatniego auditu (o ile taki miał miejsce).

 

W przypadku, w którym certyfikat instytucji został zawieszony (grozi mu zawieszenie) lub wycofany - transfer certyfikatu nie jest możliwy. Szczegółowe informacje o wytycznych dotyczących transferu certyfikacji i rejestracji można znaleźć na stronie internetowej IAF (International Accreditation Forum) w opracowaniu o tytule: Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certifitaction of Management Systems.

 

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się