certyfikacja
systemów
zarządzania

Polityka prywatności

1. Zasady zachowania prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia zasady dotyczące zachowania prywatności w DAS Polska Jolanta Baj oraz zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Rozumiemy, że zachowanie poufności danych jest niezwykle ważne dla naszych Klientów. Dlatego wprowadziliśmy procedury mające zapewnić, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane od Klientów odwiedzających stronę internetową www.daspolska.com.pl (zwane dalej „Stroną”) i korzystających z usług świadczonych przez DAS Polska Jolanta Baj drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (np. poprzez złożenie zapytania o szkolenia, zapytanie o usługę certyfikacji, zgłoszenie reklamacji, kontakt
w sprawie realizacji innych usług) są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przyjętą praktyką przetwarzania informacji oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DAS Polska Jolanta Baj z siedzibą w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, (44-100), wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 631-18-36-979, REGON: 277842075, tel. 32 270 05 93.

3. Pozyskiwanie informacji i danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, charakter niektórych usług, obowiązujące przepisy prawa oraz korzystanie z niektórych usług wymaga podania określonych danych.

Państwa dane osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa na przykład:

 • e-mail z zapytaniem,
 • formularz kontaktowy z zapytaniem zamieszczony na www,
 • wniosek o wycenę o certyfikację,
 • formularz zgłoszeniowy.

Najczęściej gromadzone przez DAS Polska Jolanta Baj dane od Klientów:

 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail (służbowy, lub prywatny),
 • numer telefonu komórkowego (służbowy, lub prywatny),
 • adres miejsca pracy,
 • stanowisko,
 • dane płatności i dostawy, w tym adres fakturowania i dostawy,
 • wszelkie inne udzielane informacje.

4. Wykorzystanie gromadzonych informacji (cele przetwarzania)

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem domeny daspolska.com.pl,
 2. rozpatrzenie i przetwarzanie Państwa wniosku o certyfikację,
 3. sprzedaż produktów i usług edukacyjnych, szkoleniowo-doradczych,
 4. zawarcie i realizacja umowy z klientem,
 5. rozpatrywanie reklamacji, skarg, odwołań,
 6. dochodzenie roszczeń przed sądem oraz windykacja niespłaconych zobowiązań,
 7. rozwijanie, zarządzanie i wprowadzanie na rynek usług mających spełnić potrzeby naszych Klientów,
 8. marketing usług, w tym przesyłanie zamówionych informacji handlowych,
 9. administrowanie i obsługiwanie kont pocztowych Auditorów i pracowników,
 10. kontaktowanie się z Klientami w związku z ich zapytaniami,
 11. uzyskiwanie określonych informacji w celu tworzenia statystyk dla potrzeb wewnętrznych związanych z dostawą usług edukacyjnych (np. co półroczna ewaluacja szkoleń),
 12. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Dzielenie się informacjami o Klientach i Kontrahentach z osobami trzecimi

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym podmiotom zależnym i nadrzędnym w celu przetwarzania w ramach administracji wewnątrz DAS Polska Jolanta Baj oraz w celu świadczenia usług, jeżeli ich elementy składowe są świadczone przez podmioty inne niż ten, z którym użytkownik zawarł umowę.

Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • SN Registrars (Holdings) Limited, w którego skład wchodzi jednostka Certyfikująca DAS Certification Ltd., a jej przedstawicielem na rynek polski jest DAS Polska Jolanta Baj,
 • specjalistycznym doradcom, np. audytorom, ekspertom technicznym,
 • zewnętrznym doradcom prawnym i finansowym,
 • dostawcom usługi hostingu, konserwacji, centrów obsługi telefonicznej i weryfikacji tożsamości.

pod warunkiem wyrażenia przez nie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przestrzegania regulacji „umowy powierzenia danych”.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władz administracyjnych, organom ścigania, jeżeli będą wymagane
w powyższych celach, na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie
z obowiązującym prawem.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) (SN Registrars, Registration House, 22b Church Street, Rushden Northamptonshire NN10 9YT, UK). Mogą one również być przetwarzane przez personel działający poza obszarem EOG w naszym imieniu lub w imieniu naszych usługodawców. Przetwarzanie odbywa się na podstawie decyzji wykonawczej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
w Wielkiej Brytanii (decyzja Komisji Europejskiej: C (2021) 4800 final).

7. Dostęp do informacji, prawa związane z przetwarzaniem

7.1.      Dostęp do Państwa Danych Osobowych mają osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, aby wszystkie operacje na Państwa Danych Osobowych były rejestrowane
i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

7.2.     Prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia, wniesienia skargi, przenoszenia danych osobowych

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prosimy o informowanie nas w przypadku, gdyby dowolne dane lub informacje przetwarzane przez DAS Polska Jolanta Baj na Państwa temat okazały się nieprawidłowe lub nieaktualne dokonamy bezzwłocznie odpowiedniej korekty.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W przypadku zbierania Państwa danych od innych podmiotów niż Państwo, informujemy, że na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 4. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa dostępu do danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu (w przypadkach określonych przepisami prawa) bądź gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych zasad prosimy o kontakt drogą mailową na adres administrator@daspolska.com.pl lub drogą pocztową: DAS Polska Jolanta Baj, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.
 7. Jeśli wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych i dokonacie Państwo formalnego zgłoszenia zg.
  z pkt. f) niniejszego paragrafu, wówczas DAS Polska Jolanta Baj zaprzestanie ich przetwarzania.

W takim wypadku: dane osobowe zostaną usunięte, lub nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacje o udzielonych zgodach) DAS Polska Jolanta Baj będzie przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

8. Czas przetwarzania danych, zgłaszanie naruszeń przetwarzania danych

8.1.  Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe nie będą przechowywane w jakimkolwiek celu dłużej niż to konieczne.
 2. Przechowywanie określonych danych jest również wymagane przepisami prawa, przez określony okres czasu, dokumentacja finansowa/faktury wystawione dla klienta – okres przechowywania 5 lat.
 3. Dane osobowe potencjalnych klientów, którzy udzielili wyraźnej zgody na otrzymywanie przez DAS Polska Jolanta Baj wiadomości, będą przechowywane do momentu interakcji z DAS Polska Jolanta Baj lub przez 12 miesięcy od ostatniej interakcji z DAS Polska Jolanta Baj.
 4. Wszelkie dane uzyskane w trakcie kontaktu z zespołem DAS Polska Jolanta Baj będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne, aż do rozwiązania zgłoszonego tematu.
 5. Dane osobowe w związku z udzielonymi zgodami będą przetwarzane przez DAS Polska Jolanta Baj przez okres:
 • 7 lat w przypadku działalności związanej z certyfikacją,
 • 5 lat w przypadku działalności edukacyjnej, szkoleniowo-doradczej.

8.2 Zgłaszanie naruszeń przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku wystąpienia naruszeń powierzonych danych osobowych DAS Polska Jolanta Baj zobowiązuje się do podjęcia bez zbędnej zwłoki wszelkich niezbędnych i adekwatnych środków w celu usunięcia naruszenia oraz zminimalizowania jego negatywnych skutków,
 2. DAS Polska Jolanta Baj niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 72 godzin, poinformuje Klienta/interesariusza o każdym naruszeniu lub ryzyku naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 3. DAS Polska Jolanta Baj będzie informować Klienta o wszelkich podjętych przez niego środkach technicznych
  i organizacyjnych związanych z wystąpieniem naruszenia powierzonych danych osobowych.

9. Zmiana Polityki

DAS Polska Jolanta Baj zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do polityki poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt
©2021 DAS Polska | Polityka prywatności
realizacja: hotmedia
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.